Abstrakt

Štruktúrovaný abstrakt spracujte v bežnom textovom formáte Word, max. 2000 znakov, vrátane medzier, písmo Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1.